קול הפרשה – פרשת שמיני

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א

נאמר בפרשה אודות היום שבו הוקם המשכן, "ויהי ביום השמיני וכו' ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת וכו' ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה" וכו'.


אמרו רבותינו במדרש על אותו "היום השמיני", אותו היום ראש חודש ניסן היה ועשרה עטרות נטל אותו היום. אותו היום היתה שמחה לפני ה' יתברך כיום שנבראו בו שמים וארץ, ועל אותו היום אמר שלמה המלך בשיר השירים, "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה", במלך שהשלום שלו. "בעטרה שעטרה לו אמו", זהו אוהל מועד. "ביום חתונתו", ביום ששרתה שכינה בתוך ביתו. "וביום שמחת לבו", ביום שירדה אש מן השמים.

ממאמרי רבותינו אלו אנו רואים כמה היתה שמחה גדולה לפני ה' ביום הקמת המשכן.

אלא שלעומת זאת מצאנו בדברי רבותינו דברים הנראים כחולקים על דברי המדרשים שהזכרנו, כי רבותינו דרשו על הפסוק "ויהי ביום כלת משה" (שהוא היום שבו גמרו את הקמת המשכן) משל למלך שהיתה רעייתו המלכה מתערבת כל העת בענייני הממלכה, אף על פי שלא היתה לה כלל הבנה בעניני מלכות, ובזה היתה מטרידה את המלך הרבה מאד, כי בכל זמן היה צריך מידת דרך ארץ לשמוע את דבר המלכה ולהסביר לה כפי חכמתה מדוע אין צדק בדבריה, והיה הדבר מיסב לו אי קורת רוח רבה. מה עשה? אמר לה, ראי מלכתי, רוצה אני שתבני לעצמך ארמון מפואר על שטח עצום, שיהיה מושלם בכל מיני יופי, פאר והדר, וסביבו גנות ופרדסים יפים מאד, וכן על זה הדרך. מיד החלה המלכה לעסוק בבניין ארמונה, והיתה טרודה בזה כל כך עד שכבר לא היה לה פנאי להתערב בעניני הממלכה, והמלך מצדו היה מרוצה מאוד ממצב זה.

אלא שאחר זמן, סיימה המלכה לבנות את ארמונה, ובאה בשמחה אצל המלך לבשר לו על חנוכת ביתה בכלי שיר, קול גילת ורנן. כאשר בא המלך לחנוכת ארמונה, שמח מאוד על יפי בית רעייתו המלכה, אך מיד התפשטה תוגה על פניו, והחל אומר וי וי וי (כאומר אוי ואבוי).

שאלה אותו המלכה, מה לך מלכי כי תאמר ווי ווי, האם מצאת איזה חסרון בבניין ארמוני? ענה לה המלך, לא כי, כל בנין הארמון מצא חן בעיני מאד, אלא שכל זמן שהיית עוסקת בבנין ארמונך לא היית מטרידה אותי בענייני הממלכה, וכעת שסיימת את בנינו, אין ספק שתשובי להתערב לי בעניני מלכותי, ועל כך אני מיצר.

כן אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל זמן שהייתם עסוקים בבנין המשכן, הייתם כולכם מתנדבים ועסוקים ראשכם ורובכם בבנינו, אבל כעת שסיימתם את בניינו, תבואו מתוך שעמום לחטא כנגדי, ועל כך אני אומר ווי ווי, ולכך נאמר ויהי ביום כלת משה, ווי היה ביום כלות משה.

וממדרש זה נראה לכאורה שלא שמח ה' יתברך בבנין המשכן, כי לא היתה תכלית בינינו אלא להעסיק את בני ישראל שלא יחטאו כנגד ה' יתברך, ולא היתה עיקר בנייתו לצורך עצמו. ודברים אלו נסתרים מהמדרשים שהזכרנו קודם לכן, שבהם מבואר שה' יתברך היה חפץ בעצם בנין המשכן, ושמח שמחה רבה בבנייתו. וצריך לומר שהדברים משלימים אלו את אלו, כי הגם שהיתה שמחה רבה לה' יתברך בבנית המשכן, כי על ידו ישכון בתוך בני ישראל, וגם כי בני ישראל עשאוהו בשמחה ואהבה לכבוד ה' יתברך, ועל כך בודאי שהיה לו לשמוח מאד. אלא שעם זאת הייתה מהולה גם תחושת צער מבחינה זו שכעת בני ישראל לעלולים לבא מתוך שעמום לחטוא לפני ה'.

וממדרש זה נוכל ללמוד הרבה לענין חיינו, כי השעמום הוא הגורם הגדול לחטוא לפני ה', וכדברי רבינו הרמב"ם, כי אין מחשבת עבירה שולטת אלא בלב פנוי מן החכמה, וגם פסקו כל הפוסקים (באבן העזר לענין הלכה) כי הבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום לידי חטאים גדולים מאוד, ולכן על כל אדם להזהר להשקיע מחשבותיו בזמנו הפנוי בדברי תורה וחכמה, ותמיד יעמיס על עצמו איזה ענין של מלאכה או לימודים מיוחדים, ולא ישאיר את עצמו שקט ובטל, כי הבטלה היא אם כל חטאת, ואף גם זאת בימי ערב פסח הקרבים ובאים, יראה גם כשהוא בביתו לסייע לאשתו בסידור עניני הבית כפי כוחו, ולא ישב בטל בביתו, וגם יש לחנך את הילדים בבית שיהיו לעזר להוריהם בסידור ענייני הבית, ובפרט בהכנות לפסח, כדי שלא יתרגלו חלילה לבטלה ושעמום, שהם הרגל מגונה ביותר. (וממילא היא מדה רעה בהחלט שאדם אינו מסייע לאשתו בסידור עניני הבית, כאשר יש לאל ידו לסייע לה).

הגמרא מספרת, על קדוש ה', מגדולי התנאים, רבינו אלעזר בן ערך, שנזדמן פעם אחת למקום של מעיינות מרגוע מרפא ונופש, ונמשך אחר אותו המקום להשתהות שם איזה זמן, עד שחוזר למקומו שכח תלמודו (כלומר, לא היה תלמיד חכם גדול כמו שהיה כשעזב, ואף חמור מכך, שכח דברים עיקריים בתורה), התפללו עליו חבריו וחזר לזכור את תלמודו. מבואר אם כן, שאפילו ענק שבתנאים, כאשר נתן למוחו להתבלות (לפי מדרגתו) במקום נופש, נשכח ממנו תלמודו, כי כמו שאמרנו, לעולם אדם צריך להרגיל עצמו שיהיה עליו איזה עול, של תורה ומלאכה (אם אין כל עסקו בתורה), כדי שלא יבוא לידי ניוון כוחו השכלי, אשר מגביר את הכוחות הבהמיים שבאדם, ומביאו לידי חטא.

שבת שלום ומבורך ! 

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.