הצג קטגוריות

פרשת שבוע

קול הפרשה – פרשת כי תבא

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בפרשתינו נצטוינו במצות הבכורים (הפירות הראשונים. בכורים לשון בכורה, כמו שהבן הראשון נקרא בכור), שהיה מביא כל אדם מיבולו בזמן שהיה בית המקדש קיים, וכמו שנאמר "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה'
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת כי תצא

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בימים אלה אנו מצויים בעיצומו של חודש אלול, הוא חודש הרחמים והסליחות, חודש של חשבון נפש, תשובה ומעשים טובים. בפרשת השבוע נקרא: "כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלוקך בידך ושבית שביו". ודרשו רבותינו,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת שופטים

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב אל ביתו (ולא יצא למלחמה) ולא ימס את לבב אחיו כלבבו". רבותינו בגמרא במסכת סוטה דף מג. הביאו כמה פירושים מיהו אותו "הירא ורך
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת ראה

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "נתן תתן לו, ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך". שאלו רבותינו, מדוע צריך העשיר לתת לעני כל מחסורו אשר יחסר לו, ובגלל זה יברכהו ה' בכל מעשיו,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת עקב

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרן ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו". וכתב רבינו הספורנו, שאף על פי שראו בני ישראל שתפילת אהרן מגינה עליהם, ושראוי להם להתאונן על מיתתו, מכל
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת ואתחנן

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בפרשת השבוע נקרא: (דברים ד׳ ו׳) ״ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה״. ופירש רש״י, בזאת תחשבו חכמים ונבונים בעיני העמים. כלומר,
קרא עוד...

קול הפרשה- פרשת דברים

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא בפרשת השבוע: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, במדבר בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב". ולכאורה צריך ביאור, מדוע הוזכרו כאן כל אותם המקומות? על כך מפרש רבינו רש"י הקדוש,
קרא עוד...