הצג קטגוריות

פרשת שבוע

קול הפרשה – פרשת ראה

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת, נקרא אודות מצות הצדקה, וכפי שנאמר (דברים טו ז) "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה׳ אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון וכו׳, פתוח תפתח את ידך לאחיך" הרי שכל
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת עקב

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרן ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו". וכתב רבינו הספורנו, שאף על פי שראו בני ישראל שתפילת אהרן מגינה עליהם, ושראוי להם להתאונן על מיתתו, מכל
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת ואתחנן

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בפרשת השבוע נקרא: (דברים ד׳ ו׳) ״ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה״. ופירש רש״י, בזאת תחשבו חכמים ונבונים בעיני העמים. כלומר,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת דברים

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נתחיל לקרוא בחומש דברים: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב". רש"י על פסוק זה, מרגיש בשאלה, מה פשר הזכרת כל המקומות הללו מבלי
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת מסעי

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה, "והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה". רבינו הרמב"ן מביא בפירושו שהפסוק "וישבתם בה לרשת אותה", בא ללמדינו כי מצות עשה מן התורה לשבת בארץ ולירש אותה, כי ה' יתברך נתנה לנו ולא
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת מטות

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על עניין הנדרים. בתורה נאמר "איש כי ידור נדר, או השבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה". שלמה המלך אמר בקהלת (פרק ה פסוק ג-ה) "כאשר תידור נדר לאלהים, אל תאחר
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת פנחס

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על פינחס בן אלעזר, שהכה את זמרי בן סלוא, שהיה נשיא שבט שמעון, ואת כזבי בת צור, בתו של מלך מדיין, שחטאו יחד, ובזכותו נעצרה המגיפה בה מתו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל, לאחר המגיפה ה' מצווה את משה רבנו
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת בלק

נאמר בפרשה: "ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך". בקשה נפוצה למדי קיימת בקרב אנשים הרחוקים מן התורה והמצוות. ותמיד הם אומרים, אם יש ה' בעולם, אז שיעשה לנו נסים ונפלאות כאשר עשה לאבותינו, ומיד נאמין בו, אבל כל
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת קרח

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשתינו, (לאחר שקורח ועדתו התחילו להסית את בני ישראל כנגד משה ואהרן), "ויחר למשה מאד ויאמר אל ה', אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הרעתי את אחד מהם". אמרו רבותינו במדרש רבא, אמר להם משה,
קרא עוד...