קול הפרשה – פרשת מצורע

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א

נאמר בפרשה: "כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם". ומצות צרעת הבתים היא אחת המצוות אשר איננה נוהגת בזמנינו, לפי שחסר לנו בית המקדש, ואי אפשר להקריב קורבנות, וגם אין לנו כהן באמירתו נטהר או נטמא.


רש"י ז"ל על הפסוק כתב, "בשורה היא לעם ישראל שיבואו עליהם נגע צרעת לבית, לפי שהנגעים באים על הבית בגלל מטמוניות (אוצרות כסף וזהב) שהטמינו הכנענים כששמעו שבני ישראל מגיעים לארץ ישראל, ולא רצו שיקחו להם שלל את כספם, לכן הטמינום בקירות הבית. וכך, על ידי הנגעים ידעו ישראל שצריכים להחריב את קירות הבית, והיו מוצאים את כספם של הכנענים ומתעשרים.

ובזוהר הקדוש הביא את דברי רש"י שמקורם בתורת כהנים, שדרשו כן ממה שנאמר "ונתתי" נגע צרעת, שהוא לשון מתנה לעם ישראל.

ושאלו בזוהר הקדוש, שאם אמת הוא שכל טעם נגע הצרעת הוא בכדי שימצאו ישראל את כספם של כנען, אם כן, מדוע אסור אחר כך לבנות את הבית שוב מהאבנים והעפר שהיה בו קודם לכן, והלא כבר התקיימה תכלית המצווה במציאת הממון.

והסבירו בזהר הקדוש טעם אחר למצות צרעת, שגם הוא לטובת ישראל, כי הכנענים כשהיו בונים את בתיהם, היו מזכירים שם עבודת כוכבים שלהם בבניית ביתם, ולכן היתה שורה עליו רוח טומאה, ורצה הקדוש ברוך לזכות את ישראל שלא ידורו במדור טומאה, שהרי כל תכלית הבאתם לארץ היה בכדי שישכנו במקום קדוש, לכן ציום להרוס את הבתים שנפגעו בנגע צרעת, להעביר גילולים מן הארץ. ובכך זכו ישראל לדור במקום קדוש לגמרי.

ומכאן המשיך הזהר הקדוש ואמר, כי על כן כל הבונה לו בית חדש, צריך שיזכיר בפיו שבונה את ביתו כדי שיהיה ראוי וטוב לעבודת ה', ואז תחול על הבית רוח קדושה מאת ה' יתברך. וזהו שנאמר "ופקדת נוך" (איוב ה), שפירושו, תאמר על נוך, הוא ביתך, שהוא לשם ה', ועל ידי כן תחול על הבית רוח קדושה וטהרה.

וכן נהגו בבניית המשכן, שעל כל מה שהיו עושים היו אומרים, זה לשם ה', זה למשכן, זה למקדש, זה לפרוכת, שעל ידי כן תשרה רוח קדושה על בית ה'. ובכך הופכים דברים גשמיים לדברים שבקדושה ממדרגה ראשונה.

וכן בכל דבר ודבר, כשקונה אדם בית, יאמר שעושה כן לשם שמים (אף שכוונתו גם כן לצורך עצמו), שתשרה רוח קדושה על ביתו, כשקונה איזה דבר לכבוד שבת יאמר, זה לכבוד שבת, וכן על זה הדרך ינהג בכל הדברים. ועל ידי כן יכול להפוך אבנים גשמיות לאבני קודש. גם מטעם זה אנו נוהגים, כשנכנס אדם לבית חדש, עושה חנוכת הבית, שמביא שם כמה אנשים (מנין, כי על מנין שורה השכינה), ומדברים ביניהם בדברי תורה, ויש לזה חשיבות גדולה, (כמו שנבאר בעזרת ה' בהזדמנות בהלכה יומית).

שבת שלום ומבורך .

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.